Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach

 

Dostępność cyfrowa

Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.pp3.rydultowy.pl
Zgodnie z otrzymaną przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach wyceną, szacunkowy koszt dostosowania strony http://www.pp3.rydultowy.pl do wymogów ustawy o dostępności stron internetowych jest nadmierny.
Strona dostosowana zostanie w późniejszym terminie.

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2018

Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2021

Strona jest częściowo (94,63%)  zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia 28.08.2019r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem strony http://checkers.eiii.eu/.

Treści niedostępne:

 • multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji;
 • strona WWW udostępnia mechanizm powiększania/pomniejszania czcionki; nie dla każdego elementu serwisu, nie na każdej stronie;
 • treści wyświetlane są tylko w układzie pionowym;
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych (tylko skróty);
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji;
 • dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość powiększania/pomniejszania czcionki oraz zmiany jej kroju;
 • możliwość regulacji kontrastu strony;
 • możliwość obejrzenia strony bez kolorów;
 • możliwość podświetlania linków;
 • możliwość wyłączenia tła;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach
oś. Orłowiec 39
44-280 Rydułtowy
tel. 32 4577505
e-mail: przedszkole3.rydultowy@gmail.com

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres: przedszkole3.rydultowy@gmail.com

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1.  Do budynku przedszkola pięć wejść: cztery wejścia od strony ogrodu, jedno od ulicy. Wejście główne (do gabinetu dyrektora) jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. O zmianach dotyczących wejść do przedszkola rodzice i interesanci są informowani za pomocą wywieszonych ogłoszeń.
 2. Przedszkole nie dysponuje udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. W budynku nie ma pochyleń, platform, informacji głosowych.
 3. Budynek posiada parter oraz I piętro wynajmowane na potrzeby Miejskiego Żłobka. W budynku nie ma windy, na pierwsze piętro prowadzą schody.
 4. Brak w przedszkolu informacji dla osób niewidomych w postaci tabliczek z informacjami w alfabecie Braille’a.
 5. Brak sanitariatów dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 6. Przedszkole nie dysponuje miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym poinformowaniu o tym dyrektora przedszkola.
 8. Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Kontakt z Publicznym Przedszkolem nr 3 w Rydułtowach możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej: przedszkole3.rydultowy@gmail.com
 • korespondencję pisemną na adres: Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach, Oś. Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content