Załącznik do uchwały
Rady Pedagogicznej nr 5/12/2017
z dnia 01.12.2017r.

Statut Publicznego Przedszkola nr 3
w Rydułtowach
tekst ujednolicony

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy statut został opracowany na podstawie :

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
 6. ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)
 7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
 8. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646)
 9. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578)
 10. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),

§ 2

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
  1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 3 z siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Osiedle Orłowiec nr 39.
  2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne
  3) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Rydułtowach;
  4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznego Przedszkola nr 3 w Rydułtowach;
  5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);
  6) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola nr 3 w Rydułtowach.
  7) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;
  8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  9) nauczycielu – wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;
  10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty
  11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasta Rydułtowy z siedzibą w Rydułtowach ul. Ofiar Terroru 36
  12)MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej
 2. Publiczne Przedszkole nr 3, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.
 3. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Publiczne Przedszkole nr 3
 4. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Rydułtowach ul. Osiedle Orłowiec nr 39
 5. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Rydułtowy
 6. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru nr 36
 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty

§ 3

 1. Przedszkole używa pieczęci urzędowych w brzmieniu:Publiczne Przedszkole nr 3
  44-280 Rydułtowy
  Osiedle Orłowiec nr 39
  NIP 647-21-55-641
  tel.324577505
 2. Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 3. Wymienione pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§ 4

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
  1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący
  2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
  3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
  4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
  5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.
 1. Do zadań przedszkola należy:
  1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowy
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka regionalnego – gwara śląska
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 2. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
  1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

§ 5

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele prowadzą obserwacje dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno – społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 4. Obserwacje dzieci są dokumentowane.
 5. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 8. Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

§ 6

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
 2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaja zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także formy współpracy z rodziną określają przepisy „Prawo oświatowe”
 4. Zgodnie z nimi obejmujemy wsparciem dzieci i rodziców.

§ 7

Zadania przedszkola związane z nauką religii

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

 1.  Przedszkole na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii
 2. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii ma ono zapewnioną opiekę z nauczycielem wychowania przedszkolnego w innym pomieszczeniu
 3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych dla dzieci 6-cio letnich dwa razy w tygodniu

§ 8

Zadania związane z bezpieczeństwem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 7. W trakcie zajęć dodatkowych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym dane zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  1)informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
  2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
  3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
 9. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 10. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 9

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.
 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
 7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
 9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 5.30.00 do godz. 8.30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
 10. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

Rozdział III
Organy przedszkola

§ 10

 1. Organami przedszkola są:
  1) dyrektor,
  2) rada pedagogiczna,
  3) rada rodziców
 2. Dyrektor przedszkola:
  1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
  6)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
  7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
  9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
  11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
  12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
 9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
  2) zatwierdzanie planów pracy placówki,
  3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w jednostce,
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
  6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
 10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
  2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
  3) programy wychowania przedszkolnego,
  4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
  5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
  6) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 11. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 12. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 13. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 14. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 15. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
  1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 16. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 17. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

§ 11

Współdziałanie organów przedszkola

 1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
  1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,
  2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
  3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
 2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

§ 12

Zasady rozwiązywania sporów

 1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
 2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy)lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25 dzieci
 4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 6. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 5:30 do 16:30.
 7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący .
 8. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
 9. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
 10. Poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały

§ 14

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
  1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
  3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,
  4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
  a. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
  b. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 6. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 9. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 10. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.
 11. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 12. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

§ 15

Arkusz organizacji przedszkola

 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.
 2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
  1) liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii,
  2) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
  3) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  4) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
  5) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
  6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia.
 4.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 16

Pracownicy przedszkola

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

§ 17

Plan pracy nauczycieli

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
  1)organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
  2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),
  3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
  4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
  5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
  6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
  7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
  8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
  9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
  1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
  2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
  3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
  4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
 5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1)prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
  2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  3) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,
 6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
 8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
  1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
  2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
  – organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
  – organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,
  – przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
  3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
  4) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
  5) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
  6) systematycznego eksponowania prac dzieci.
 10. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 12. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
 13. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

Rozdział V
Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 18

 1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
  2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
  3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
  5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
  6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
  7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
  8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
  9) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
  10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
  11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami
  12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
  13) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego; 14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
  15) przestrzeganie dyscypliny pracy;
  16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i dwutygodniowych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola,;
  17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
  18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
  19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
  22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,
  25) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
 3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
  1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
  6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
  7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
  8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
  9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
  11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
  12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
  13) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
  14) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 19

Intendent przedszkola zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zaopatrywania przedszkola w żywność, środki czystości, podstawowy sprzęt;
 2. prowadzenia magazynu żywności i środków czystości oraz dokumentacji magazynowej;
 3. nadzorowania sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywnościowych dla dzieci;
 4. sporządzania jadłospisu z uwzględnieniem odpowiednich wartości kalorycznych;
 5. .wykonywanie prac administracyjno –gospodarczych;
 6. wykonywania innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

§ 20

Do obowiązków kucharza należy w szczególności:

 1. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, dbanie o racjonalne ich zużycie;
 2. punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;
 3. kierowanie pracą kuchni;
 4. utrzymywanie w stanie używalności i czystości powierzonego sprzętu, naczyń i urządzeń;
 5. prowadzenie magazynu podręcznego;
 6. udział w ustalaniu jadłospisu;
 7. sprzątanie i przechowywanie próbek żywności;
 8. mycie naczyń zgodnie z instrukcją.

§ 21

Do obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności:

 1. utrzymywanie sprzętu i pomieszczeń przedszkola w należytej czystości;
 2. czyszczenie podłóg,
 3. odkurzanie dywanów,
 4. ścieranie kurzu z mebli, parapetów okiennych i kaloryferów,
 5. mycie okien i ścian,
 6. wietrzenie sali,
 7. sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń administracyjnych,
 8. systematyczne pranie obrusów i fartuchów,
 9. mycie zabawek;
 10. estetyczne nakrywanie do posiłków;
 11. po zakończeniu pracy sprawdzenie zamknięcia drzwi i okien, wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych oraz wodno – kanalizacyjnych;
 12. pomaganie nauczycielowi podczas zajęć, wyjść na spacery;
 13. zastępowanie innego pracownika obsługi w razie jego nieobecności, zgodnie z poleceniem dyrektora;
 14. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z aktualnej organizacji pracy.

§ 22

Do obowiązków dozorcy ( konserwatora) należy dbałość o mienie przedszkola oraz placu zabaw, a w szczególności:

 1. systematyczne zamiatanie i grabienie terenu,
 2. w okresie wiosenno-letnim koszenie trawy, okopywanie i podlewanie roślin, kopanie, pielenie rabat, przycinanie krzewów,
 3. zimą, odśnieżanie chodników, posypywanie ich piaskiem i solą, odśnieżanie dachu,
 4. codzienne sprzątanie terenu wokół budynku,
 5. oczyszczanie śmietników na terenie ogrodu,
 6. wycieranie wilgotnego sprzętu do zabaw dziecięcych,
 7. wynoszenie zabawek terenowych,
 8. dbanie o estetykę i bezpieczeństwo ogrodu przedszkolnego,wykonywanie doraźnych prac naprawczych w budynku i ogrodzie przedszkolnym,
 9. pomoc przy robieniu zakupów dla przedszkola,
 10. otwieranie przedszkola o godzinie 6.00,
 11. wymiana kontenera na śmieci,
 12. utrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniach w okresie grzewczym,
 13. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 14. współpraca z pozostałymi pracownikami przedszkola,
 15. przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,
 16. zabezpieczanie sprzętu przed kradzieżą,
 17. wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora placówki.

§ 23

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są:

 1. do przestrzeganie regulaminu pracy, zarządzeń dyrektora, przepisów bhp i p/poż;
 2. przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie placówki;
 3. informowania o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
 4. wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;
 5. udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy. § 18

Rozdział VI
Wychowankowie przedszkola

§ 24

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§ 25

Zasady przyjęć do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w obszarze danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu odrębnych przepisów
 4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się przy zastosowaniu odrębnych przepisów.

§ 26

Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  3)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  4)sporządzenie na wniosek rodzica uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

§ 28

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
  1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
  2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
  3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
  4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
  5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
  6) zaspokajanie potrzeb własnych,
  7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
  9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
  10) zabawę i wybór towarzysza zabawy,
  11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  12) wyrażanie własnych sądów i opinii,
  13) poszanowanie godności osobistej,
  14) tolerancję,
  15) akceptację,
  16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,
  17) poszanowanie własności,
  18) indywidualne tempo rozwoju.
 2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
  2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
  3) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,
  4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
  5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
  6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
  7) szanować wytwory innych dzieci,
  8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 28

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1) respektowanie niniejszego statutu,
  2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
  3)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
  9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.


§ 29


Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
  3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
  4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną

§ 30

Zasady odpłatności za przedszkole

 1. .Zgodnie uchwałą nr 44.413.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy:
  a) b
  ezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy realizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie
  b) op
  łata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w punkcie a wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę tych zajęć.

 2. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest równa iloczynowi opłaty, o której mowa w ust. 1 i ilości godzin zadeklarowanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka i obejmujących dany miesiąc kalendarzowy.

 3. Ilość godzin, o których mowa w ust. 2 rodzic/opiekun prawny określa na piśmie wypełniając stosowną deklarację.

 4. Zmiana godzin, określonych w deklaracji, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, złożony u dyrektora przedszkola z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 5. .Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną podaną w karcie zgłoszenia dziecka lub osobnym upoważnieniem pisemnym, w godzinach wynikających z deklaracji.

 6. .Rodzic/ opiekun prawny dziecka jest zobowiązany się do wnoszenia, do 10-go dnia każdego miesiąca z góry opłaty za korzystanie z wychowania przedszkola zgodnie z zasadami określonymi w § 30

 7. .Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzic/ opiekun prawny wnosi przelewem na rachunek bankowy przedszkola lub osobiście u intendenta przedszkola.

 8. Opłata , o której mowa w ust. 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka przez pełny miesiąc kalendarzowy. Zwroty opłaty z danego miesiąca dokonywane będą w miesiącu następnym, bądź zaliczane będą w poczet opłaty należnej za następny miesiąc.

 9. .Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat, o których mowa w ust. 1 nalicza się odsetki ustawowe.

 10. W okresie ferii letnich (lipiec-sierpień) opiekę nad dziećmi sprawuje przedszkole (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) dyżurujące, wskazane przez organ prowadzący.

 11.  Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby korzystania przez dziecko z przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) w okresie ferii. Stosowną deklarację składa się w przedszkolu (szkole) wyznaczonym do pełnienia dyżuru w terminie do 31 maja danego roku.

 12. Korzystając z przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) dyżurującego w miesiącach wakacyjnych rodzic/opiekun prawny wnosi opłaty na rzecz tego przedszkola.

 13. Rodzice mogą złożyć wniosek do MOPSU w celu dofinansowania jednego posiłku dziecka w przedszkolu

 14. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOP-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole

 15. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
  1) Rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10 dnia danego miesiąca z góry,
  2) Opłatę za korzystanie z żywienia, należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy lub w kasie przedszkola w dni wyznaczone przez intendentkę
  -wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca
  -zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch miesięcy spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

 16.  Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:
  1) z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,

§ 31

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami  skórnymi.

 1. .Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.
 2. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną diet pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny ( np. mleko, kakao, orzechy).
 3. W wyjątkowych sytuacjach na podstawie zaświadczenia lekarskiego ( całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka,wspólnie ustalają dyrektor,intendent,nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.

§ 32

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole , nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
  2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
  3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
 3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

§ 33

Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

 1. . Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:
  1) święto niepodległości;
 2.  Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej oraz części artystycznej.
 3. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym scenariuszem.

§ 34

Dokumentacja przedszkola

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Rozdział VII

§ 35

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
 3. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 4. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie

 § 36

Tekst statutu  jest publikowany na stronie internetowej przedszkola

Statut z powyższym brzmieniem wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Skip to content