Program Europejski

Tu realizowany jest projekt pod nazwą

„RÓWNY START DLA KAŻDEGO”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej, jakości  edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania 11.1.3 wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Beneficjentem projektu jest Miasto Rydułtowy

Realizatorem projektu jest Publiczne Przedszkole nr 3

oraz

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Całkowita wartość projektu wynosi 386 220,65 zł

W tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 328 287,55 zł

okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Skip to content